RODO

– RODO –

 

 

przetwarzanie danych osobowych przez

Centrum Kultury Hip Hop “Hip Hop Spot”

w świetle nowych przepisów

Jeśli chcą Państwo w dalszym ciągu otrzymywać od nas informacje dotyczące kursów tańca i działalności “Hip Hop Spot” prosimy o zaznajomienie się z poniższymi informacjami.

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r., wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powszechniej znane jako RODO.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Państwa, o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Ja, Alex Kwoka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Centrum Kultury Hip Hop “Hip Hop Spot” Alex Kwoka, z siedzibą w Katowicach, jestem Administratorem Państwa danych osobowych. W sprawie danych osobowych, skontaktować się ze mną można telefonicznie pod numerem: +48 513-313-353 albo drogą mailową na adres alex@hiphopspot.pl

II. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe, będą przetwarzane celach marketingowych na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. (podstawa z art. 6 ust 1 lit a RODO).

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

imię oraz nazwisko;
adres email;
numer telefonu.
aż zgłosicie Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu,
cofniecie Państwo zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw zgody marketingowej,
lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
IV. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom księgowym, prawniczym i informatycznym;

innym niezależnym odbiorcom tj. naszym partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskie- go Obszaru Gospodarczego

VI. Okres przechowywania danych

Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu:

VII. Twoje prawa:

Przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej Powinnaś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania obję- tego sprzeciwem Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

f) prawo do przenoszenia danych:

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam Państwo dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.