Regulamin

Regulamin Hip Hop Spot

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów Hip Hop Spot, mieszczącego się w Katowicach przy ul. Warszawskiej 25a
 2. Z usług prowadzonych na sali tanecznej Hip Hop Spotu mają prawo korzystać wszyscy chętni zwani dalej Klientami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.12 września 2001r. (Dz. U. Nr. 101 poz. 1095 par. 2.1 pkt. 6) złożą podpisane własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych
 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, jak i kobiety w ciąży przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny poinformować o tym fakcie instruktora oraz skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
 4. Korzystający z usług sali tanecznej Hip Hip Spot są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karnetu – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karnetu jest zapoznanie się z regulaminem sali tanecznej Hip Hop Spot, podpisanie Formularza osobowego oraz uiszczenie odpowiedniej opłaty za zajęcia.
 5. Hip Hop Spot nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych.
 6. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet ważny – 28 dni od daty zakupu.
 7. Po przyjściu do Hip Hop Spot należy obowiązkowo zgłosić się do recepcji w celu potwierdzenia posiadania karnetu
 8. Na sali tanecznej bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do Hip Hop Spotu – z czystą podeszwą.
 9. Hip Hop Spot zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz Instruktora.
 10. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu
 11. Na terenie STUDIA obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzania zwierząt.